Klausėte-atsakome

  • Sutarties stojamasis registracinis mokestis sumokamas vieną kartą per metus Sutarties pasirašymo dieną. Naujų  mokyklos narių mokestis yra  10 €, pakartotinai kasmet registruojantis mokestis  yra  6 €. Sutartis sudaroma vieneriems metams. Pilna baleto programa yra 9 mėnesiai. ( Jeigu sutarties perskaitymui ir įsigilinimui reikalingas laikas, tuomet galima sumokėti vienkartinį pamokos mokestį ir vėliau, perskaičius sutartį, nusprendus tapti mokyklos mokiniu sutartis pasirašoma. Anksčiau sumokėtas pamokos mokestis bus įskaičiuotas, kaip mėnesinio mokesčio dalis ).
  • Avansinis mokestis, depozitas, kuris lygus vieno mėnesio paslaugų teikimo mokesčiui, sumokamas Sutarties pasirašymo dieną grynaisiais pinigais. Šis mokestis bus užskaitytas kaip mokestis už gegužės mėnesį. Jei ši Sutartis yra nutraukiama iki gegužės 1 d., tai sumokėtas avansinis mokestis  yra grąžinimas.
  • Mėnesio mokestis yra sudėtinė pilnos programos dalis. Mokestis turi būti sumokėtas iki einamo mėnesio 15 dienos Pvz.: Rugsėjo mėnesio mokestis turi būti sumokėtas iki rugsėjo 15 d. Pilna mokslo metų programa yra 9 mėnesiai.
  • Dalyvavimo koncertinėje veikloje metinis mokestis. 30 € mokestis mokamas norint dalyvauti koncertinėje veikloje ir sumokamas iki kovo 1d. Jis patengia mokinio pasiruošimo sceninei veiklai ( papildomų pamokų, dalyvavimo, kostiumo išlaidas).
  • Mokinio uniforma. Dalis uniformos  įsigyjama baleto mokykloje. Kaina nuo 35 € iki 40€. Kita dalis baleto bateliai ir baleto pėdkelnės įsigyjamos baleto parduotuvėse. Baleto uniforma įsigyjama pirmąjį mokslo metų sezono mėnesį.

Baleto konkursuose ir festivaliuose galima dalyvauti grupėje arba šokant solo. Dalyvavimas inicijuojamas mokinio tėvų arba mokyklos mokytojų, vadovų. Daugiau informacijos apie tai skaitykite Naujienų skiltyje.